ครม เห็นชอบ มาตรการใช้ไฟฟ้าฟรี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ครม มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้

1 เห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ประเภทที่ 1จุด1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1จุด1จุด1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการโดยให้ใช้เงินเรียกคืนรายได้เพื่อให้การไฟฟ้า มีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการดำเนินการ

2 เห็นชอบการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ประเภทที่ 1จุด1 ของการไฟฟ้านครหลวง และประเภทที่ 1จุด1จุด1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยปรับ

ค่าไฟฟรี

โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ CO VID ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลำเนา รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย Work From Homenทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เดิมเคยได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรี จำนวน 50 หน่วยไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้า จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว เป็นผลให้มีภาระต้องชำระค่าไฟฟ้า ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID เพิ่มเติม โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นวงเงิน ประมาณ 9375 ล้านบาท ดังนี้

ค่าไฟฟรี

1 ค่าไฟฟ้าฟรี ระยะเวลา 3 เดือน เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวม 3029 ล้านบาท กฟน 74 ล้านบาท กฟภ 2955 ล้านบาท จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ รวม 6จุด435 ล้านราย กฟน 205272 ราย กฟภ 6จุด23 ล้านราย

2 ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 ผลประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน รวม 6346 ล้านบาท กฟน 301 ล้านบาท กฟภ 6045 ล้านบาท รวม 4จุด265 ล้านราย กฟน 165567 ราย กฟภ 4จุด1 ล้านราย

ขอบคุณ มติชนออนไลน์

เรียบเรียง มุมข่าว

Facebook Comments