กระทรวงมหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด

วันที่ 4 เมษายน 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งด่วนที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่าตามที่ปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชนว่ามีคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยจำนวน ๑๕๘ คน เมื่อวันที่๓ เมษายน ๒๕๖๓ ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แต่มิได้เข้ากักกันตัว ตามมาตรการที่กำหนด นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของcovid 2019 ได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวไปรายงานตัว ภายในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายุน ๒๕๖๓ เวลา๑๘.๐๐ น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ (จุด EOC) หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้ กรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดใดได้รับรายงานตัวแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. นำตัวบุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ณ สถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด (Local Quarantine)

๒. กักกันตัวผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่สัมผัสบุคคล ตามข้อ ๑ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๓. รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กรณีการเช่าอาคารของภาคเอกชน เช่น โรงแรม หรือสถานที่อื่น หรือปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่กักกัน หรือโรงพยาบาลสนาม หรืออาคารอื่นเพื่อรองรับภารกิจในการดูแลประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยขอให้กำหนดสถานที่ให้ชัดจน เพื่อรองรับการป้องกันการแพร่กระจายหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ระหว่างกักกันให้ดำรงชีพได้

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวที่มาจาก: siaamnews

Facebook Comments