กรมปศุสัตว์! การขายไข่

รู้หรือไม่ว่าเรื่องของไข่ที่เราเห็นกันอยู่ในทุกๆวันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเอาซะเลยการขายไข่ต้องมีใบอนุญาตเค ลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามกฎหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนดทั้งนี้โดยเหตุที่ไข่ถือเป็นซากสัตว์ตามกฏหมายที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคและเกิดการแพร่ขยายต่อไปได้

การประกาศใช้พระราชบัญญัติโรคระบาดสั ต ว์ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ชนิดโรค ไข้หวัดนกใน สัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน ตลอดจนโรคติดต่ออื่นๆได้กำหนดบทบัญญัติไว้ในมาตรา 24 ให้ผู้ค้าขายไข่ต้องมีใบอนุญาต และกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ค้าขายไข่ที่ไม่มีใบอนุญาตไว้ในมาตรา 66 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สำหรับการขอทำใบ อ นุ ญ า ต เ ค ลื่ อ นย้าย สั ต ว์ ห รื อ ซ า ก สั ต ว์ (การเคลื่อนย้ายไข่เพื่อการบริโภค) ติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง โดยอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตฯ (ใบร.10) มีดังนี้ภายในจังหวัด ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท ค่าขออนุญาตหรือคำขอต่อใบอนุญาตฉบับละ 50 บาท (รวมทั้งสิ้น 100 บาท)ทั่วราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียมฉบับละ 240 บาทค่าขออนุญาตหรือคำขอต่อใบอนุญาตฉบับละ 50 บาท (รวมทั้งสิ้น 290 บาท)กรณีค้าทั่วราชอาณาจักรผู้ทำการค้า สามารถส่งขายไข่ได้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศ ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาด สัตว์ พ.ศ.2558 ซากสัตว์ หมายความว่าร่างกายหรือส่วนของร่างกาย สัตว์ที่ตาย แล้ว สิ่งใดๆ ที่ได้จาก สัตว์ ที่มีชีวิตหรือ สัตว์ ที่ตาย แล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูปที่ทำจากซากสัตว์ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา 24 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค ระบาดอันเกิดจากการค้า สัตว์ หรือซากสัตว์ ผู้ใดทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว(2) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์(3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (1) หรือ (2)(4) สั ต ว์ หรือซ า ก สั ต ว์ ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา 66 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดตามมาตรา 24 วรรคสอง หรือมาตรา 25 วรรคสอง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงถูกใจลูกเพจทุกๆท่านอย่างไรก็ตามหากผิดพลาดประการใดทางทีมงานข่าวเว็บไทยขออภัยมา ณ ที่นี้

Facebook Comments